Nội dung người dùng

Công ty Xem Thời Tiết Nhanh, Inc. và/hoặc các công ty liên kết, chi nhánh hoặc đối tác của nó (“Xem Thời Tiết Nhanh” hoặc “Chúng tôi”, “Của chúng tôi”, hoặc “Chúng tôi”), có thể hiển thị nội dung của người dùng (“Nội dung người dùng”) trên các trang web, kênh truyền thông xã hội, sản phẩm số, nền tảng truyền thông, mạng lưới, hoặc bất kỳ tài sản khác nào của chúng tôi (“Tài sản”). Xem Thời Tiết Nhanh có thể liên lạc với tác giả, chủ sở hữu, chủ sở hữu quyền, người sáng tạo, người làm, hoặc người đăng nội dung của người dùng (“Bạn” hoặc “Bạn”) để xin phép sử dụng, cấp phép, xuất bản, sao chép, hoặc trưng bày Nội dung người dùng của bạn, hoặc yêu cầu bạn đăng, tải lên, hoặc gửi Nội dung người dùng của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi phản hồi yêu cầu phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn, hoặc trước khi đăng, tải lên, hoặc gửi bất kỳ Nội dung người dùng nào, có phản hồi hay không, trên Tài sản của bạn.

Khi bạn phản hồi yêu cầu và cho chúng tôi phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn, hoặc khi bạn đăng, tải lên, hoặc gửi bất kỳ Nội dung người dùng nào trên Tài sản của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này.

Xem Thời Tiết Nhanh có thể, đôi khi, cập nhật Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra đây thường xuyên để cập nhật.

1. Cấp phép: Nếu bạn trả lời đồng ý cho chúng tôi sử dụng Nội dung người dùng của bạn, hoặc nếu bạn đăng, tải lên, hoặc truyền Nội dung người dùng khác vào Tài sản của chúng tôi, bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn đang cấp cho Xem Thời Tiết Nhanh, các công ty con, chi nhánh, kế tục, chuyển nhượng, nhà thầu, và người cấp phép của nó, quyền và giấy phép toàn cầu, miễn phí, vô thời hạn, không thể thu hồi, có thể cấp phép, không độc quyền để sử dụng, sao chép, tổng hợp, in ấn, trưng bày công khai, thực hiện công khai, trình bày, phân phối lại, sao chép, chỉ mục, bình luận, sửa đổi, biến đổi, điều chỉnh, dịch, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên, cấp phép con, và phân phối Nội dung người dùng đó, và tích hợp nó vào các tác phẩm khác, toàn bộ hoặc một phần, bằng bất kỳ cách nào và bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện tại hoặc sau này phát triển, trong bất kỳ số lượng bản sao và không giới hạn về thời gian, cách thức và tần suất sử dụng, mà không cần thông báo thêm cho bạn, không cần yêu cầu sự ghi chú và không trả tiền cho bạn. Xem Thời Tiết Nhanh giữ quyền xóa, loại bỏ, hoặc hủy Nội dung người dùng của bạn bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn.

2. Sở hữu Nội dung người dùng: Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu Nội dung người dùng của mình hoặc khác có đủ quyền trong Nội dung người dùng của bạn để cấp cho Xem Thời Tiết Nhanh giấy phép trên mà không vi phạm hay xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ quyền quảng bá hay quyền cá nhân nào. Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi không có hại khỏi bất kỳ yêu cầu, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại, hay chi phí (bao gồm cả phí luật sư) do bên thứ ba nào đó đưa ra liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Nội dung người dùng của bạn. Bạn giữ toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ Nộ

i dung người dùng nào bạn cấp phép, bao gồm cả quyền tác giả đối với ảnh và video của bạn. Trừ khi được cấp quyền ở đây, Xem Thời Tiết Nhanh không đòi hỏi bất kỳ quyền sở hữu, quyền, tiêu đề hay quyền lợi nào đối với Nội dung người dùng của bạn. Trong trường hợp Xem Thời Tiết Nhanh xác định rằng bạn không có quyền hay quyền lực để cấp phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn, Xem Thời Tiết Nhanh giữ quyền xóa, loại bỏ, hoặc hủy Nội dung người dùng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

3. Không thanh toán cho Nội dung người dùng: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Xem Thời Tiết Nhanh sẽ không trả tiền cho bất kỳ Nội dung người dùng nào của bạn. Bạn hiểu rằng thay đổi về tập tục hoặc thực hành ngành sẽ không ảnh hưởng hoặc sửa đổi thoả thuận của bạn rằng bạn sẽ không được trả tiền hay bồi thường cho bất kỳ Nội dung người dùng nào.

4. Ghi chú cho Nội dung người dùng: Xem Thời Tiết Nhanh sẽ ghi công bạn là tác giả hoặc chủ sở hữu của Nội dung người dùng của bạn mỗi khi có thể. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Xem Thời Tiết Nhanh và các công ty con, chi nhánh, kế tục, chuyển nhượng, nhà thầu, và người cấp phép của nó, không có nghĩa vụ đưa ra sự công nhận tác giả hay chủ sở hữu cho Nội dung người dùng của bạn. Bạn từ bỏ quyền của mình đối với sự ghi công, tính toàn vẹn, hoặc bất kỳ quyền đạo đức nào khác trong Nội dung người dùng liên quan đến việc sử dụng nó bởi Xem Thời Tiết Nhanh.

5. Tổng hợp Nội dung: Bạn cấp quyền cho Xem Thời Tiết Nhanh để sử dụng Nội dung người dùng của bạn trong bất kỳ bản tin tổng hợp nào theo bất kỳ cách nào và trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện tại hay sau này phát triển. Xem Thời Tiết Nhanh sẽ ghi công bạn là tác giả hoặc chủ sở hữu của Nội dung người dùng của bạn mỗi khi có thể, nhưng không có yêu cầu phải công nhận bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Xem Thời Tiết Nhanh sẽ không trả tiền cho việc sử dụng Nội dung người dùng của bạn trong bất kỳ tin tức tổng hợp nào.

6. Sử dụng tên và hình dáng: Bạn cấp quyền cho Xem Thời Tiết Nhanh và các công ty con, chi nhánh, kế tục, chuyển nhượng, nhà thầu, và người cấp phép của nó, mà không cần thanh toán bổ sung hay công nhận đối với bạn, quyền ghi âm, sử dụng, và tái sử dụng giọng nói, hành động, hình dáng, tên, diện mạo, hình ảnh, vị trí, hình ảnh hồ sơ, buổi biểu diễn, tư liệu tiểu sử, và bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin nào chứa trong Nội dung người dùng của bạn, trong kết nối với bất kỳ việc sử dụng Nội dung người dùng của bạn.

7. Trách nhiệm đối với Nội dung người dùng: Nội dung người dùng không phản ánh quan điểm của Xem Thời Tiết Nhanh. Xem Thời Tiết Nhanh không nên được coi là đang ủng hộ bất kỳ Nội dung người dùng nào theo bất kỳ cách nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và có trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu, mất mát, hay thiệt hại liên quan đến Nội dung người dùng của bạn. Xem Thời Tiết Nhanh không chịu trách nhiệm và không ủng hộ hay bảo đảm về ý kiến, quan điểm, lời khuyên hay đề xuất nào được chứa trong bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng không có mối quan hệ bí mật nào được ý định hoặc tạo ra giữa Xem Thời Tiết Nhanh, một bên, và bạn, một bên, thông qua việc bạn gửi Nội dung người dùng